Осмо заседание на Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020г.

На 25.10.2017г. се проведе Осмото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020. На заседанието бяха обсъдени критериите за оценка и евентуален прием по подмерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 Г.

По отношение на подмярка 6.4 Комитетът за наблюдение взе решение да бъде изпратена нотификация до Европейската комисия във връзка с намаляване на максималния интензитет на субсидията от 75% на 50%. Обсъди се и промяна в дейностите, на който ще се дава приоритет, като се планира ограничаване на субсидията за туристически дейности до 50 000 лв. и изваждането им от приоритетните дейности. Тези промени ще предстои да бъдат поставени за обсъждане в рамките на тематична работна група. Приемът по тази подмярка остава за 2018г.

Във връзка с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Комитетът за наблюдение прие да се въведе промяна при критерия за приоритет на проектните предложения във връзка с нивото на безработица на територията на съответната община, ще бъде прецизирано тълкуването на критерия „Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища“. Промяна се предвижда и при критерия за демографски обхват.

 

Проект на годишна работна програма за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018г.

Управителният орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ публикува за обществено обсъждане проект на годишна работна програма за 2018г. Проектът предвижда приемът по процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предпирятията“ да протече в периода декември 2018г. – февруари 2019г.  с общ бюджет по процедурата в размер на 55 млн. евро. Примерни допустими дейности по тази процедура са придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията, а интензитетът на финансовата помощ варира от 25% до 90% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност.

Приемът по процедура „Развитие на инвестиционни клъстери“ е планиран за пероида септември – ноември 2018г., а общия бюджет по процедурата възлиза на 15,3 млн. евро. Ще се финансират дейности по подобряване на сътрудничеството в подкрепа на бизнеса и трансфера на технология, макетинг на клъстера с цел привличане участието на нови предприятия, както и дейности по организиране на програми за обучение в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество. Максималният процент на съфинансиране е 65%.

Планиран е и прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предпирятия, а допустими дейности са придобиване на ДМА/ДНА, разработване и внедряване на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи за управление на бизнеса. Общият бюджет по процедурата е 77 млн. евро, а интензитетът на финасовата помощ възлиза на 25-70% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност. Приемът по тази процедура се очаква в периода април – юни 2018г.

Източник: opic.bg

Проект за нова работна програма на ПРСР 2014- 2020

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) публикува за обществено обсъждане проект на нова индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР 2014-2020г. Видно от проекта на програмата е, че приемът по подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности се измества за периода април – юни 2018г. Предвжда се промяна и в приоритетите, които ще се дават на проектните предложения. Към момента информацията относно програмата не е окончателна и подлежи на допълнителни изменения.

Източник: eufunds.bg