Проведено заседание на ТРГ по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони

След проведено за заседание на ТРГ  на 22.06.2017г. във връзка с условията за прием по подмярка 4.2 на ПРСР 2014 – 2020 бяха приети голяма част от исканията на различните браншови организации. Един от важните резултати от заседанието е, че и при този прием на проектни предложения няма да се прилага ПМС №160 за избор на изпълнител с публична покана и няма да се публикуват оферти.
Освен това проектните предложения с недостатъчен брой точки от първия прием по тази мярка ще могат да бъдат подадени отново чрез искане за прехвърляне на заявлението, аналогично на приема по подмярка 4.1 от края на миналата година.