Всички проекти от „ФРАНЧ“ ЕООД за преработватели са одобрени за финансиране

За пореден път „ФРАНЧ“ ЕООД доказа професионализма си в консултирането на най-сложните проектни предложения от Програмата за развитие на селските райони, а именно тези за преработка и маркетинг на селскостопанска продукция. През миналата година се набираха проекти по две процедури за преработвателни предприятия. Всички консултирани и подготвени от „ФРАНЧ“ ЕООД проекти бяха включени в списъците, предложени за финансиране в пълен размер за заявените инвестиционни разходи. С наша експертна помощ ще се реализират нови преработвателни обекти в рамките на съществуващи предприятия от сектор мляко, плодове и зеленчуци, технически култури, етерично-маслени култури. Всички проектни предложения включват покупката на нови, автоматизирани производствени линии с интегрирани цифрови технологии, постигащи максимална производителност, ефективност, качество. Проектите допринасят и за опазване на околната среда и устойчивост чрез планираните пречиствателни съоръжения, както и с изгражданите нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Договореното финансиране варира от максималното при процедурата, ограничена до 300 000 евро до близо 3. 9 милиона лева при проектите от процедура BG06RDNP001-4.015.