До 21.май се подават проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Основната цел на процедурата е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията  –  увеличаване на производителността, приходите от износ и ръст на приходите от продажби

Финансови условия Всеки кандидат може да избира режим на подпомагане между Регионална инвестиционна помощ или Режим на минимална помощ „deminimis“

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ  според категория на предприятието кандидат  и мястото на инвестицията. Максимален интензитет на безвъзмездната

финансова помощ по проекта  при режим Регионална помощ.

Максимален интензитет при режим deminimis
Микро предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 70 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 500 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Микро предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 45 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 500 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Малки предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 70 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 750 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Малки предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 45 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 750 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Средни предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 60 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  1 000 000 лв. 70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Средни предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 35 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  1 000 000 лв. 70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години

Минимален размер на финансовата помощ 100 000 лв. за всички категории

Кой може да кандидатства:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 2. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
 3. Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017г.)
 4. Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби общо през последните три финансови години (2015, 2016 и 2017 г.)  както следва
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

 1. Да развиват своята основна икономическа дейност /проверява се чрез кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017г./ и в една  следните групи дейности:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ С27 „Производство на електрически съоръжения“ С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“ J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ J60 „Радио- и телевизионна дейност“ J61 „Далекосъобщения“ J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ J63 „Информационни услуги“ М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ С11 „Производство на напитки“ С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ С14 „Производство на облекло“ С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ С24 „Производство на основни метали“ С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ С31 „Производство на мебели“ С32 „Производство, некласифицирано другаде“ С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 1. Проектът да се осъществява за  същата дейност като кода на основната икономическа дейност на фирмата –кандидат.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) – до 200 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на:

 • фирми с много добри финансови показатели на база счетоводни данни от 2017, 2016, 2015 г.
 • с малък и среден дял на износа през последните три години
 • със съществени инвестиции в ДА през последните три години
 • проекти с отлични прогнози за ръст на приходи, износ, производителност
 • регионална приоретизация – области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.

Срок за изпълнение: максимум 12 месеца

Краен срок за прием на проектни предложения: 21.05.2019 г

Необходими документи и информация  за първоначален анализ  на проектната  идея:

 1. КИД на основна икономическа дейност – отчетен пред НСИ за 2017г.
 2. Баланс за 2017, 2016, 2015 г.  във формат годишен отчет за НСИ
 3. ОПР за 2017, 2016, 2015 г. във формат годишен отчет за НСИ
 4. СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015, 2016 и 2017 г.
 5. СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 и 2017 ГОДИНА
 6. ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2015, 2016 и 2017г.
 7. Информация относно приключили и/или в процес на изпълнение договори за безвъзмездна помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК. – еврофинансиране по Програма Конкурентоспособност  през настоящ и предходен програмен период.
 8. Място на изпълнение на проекта.

„ФРАНЧ“ ЕООД ще изготви безвъзмездно първночален анализ за допустимост и успеваемост на вашата проектна идея.