Стартира прием по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви началото на прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.  По тази процедура за подбор на проекти предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Допустими дейности за финансиране са групирани в два елемента:

  1. Елемент А предвижда извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация и създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова или производствена иновация.
  2. Елемент Б предвижда за финансиране дейности като придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация; придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив, необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предвиден по процедурата, е 68 454 050 лева, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 26.09.2017 г.

Източник: opik.bg