Осмо заседание на Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020г.

На 25.10.2017г. се проведе Осмото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020. На заседанието бяха обсъдени критериите за оценка и евентуален прием по подмерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 Г.

По отношение на подмярка 6.4 Комитетът за наблюдение взе решение да бъде изпратена нотификация до Европейската комисия във връзка с намаляване на максималния интензитет на субсидията от 75% на 50%. Обсъди се и промяна в дейностите, на който ще се дава приоритет, като се планира ограничаване на субсидията за туристически дейности до 50 000 лв. и изваждането им от приоритетните дейности. Тези промени ще предстои да бъдат поставени за обсъждане в рамките на тематична работна група. Приемът по тази подмярка остава за 2018г.

Във връзка с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Комитетът за наблюдение прие да се въведе промяна при критерия за приоритет на проектните предложения във връзка с нивото на безработица на територията на съответната община, ще бъде прецизирано тълкуването на критерия „Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища“. Промяна се предвижда и при критерия за демографски обхват.