Публикувани са условията за прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г. Предстои дълго отлаганият прием.

От 26.01 до 03.02.2018г. тече обществено обсъждане на условията за кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В условията за допустимост и в критериите за оценка няма съществени промени, от тези, които се обсъждаха през изминалата 2017г. Максималният размер на инвестициите е 2 000 000 евро, при 50% финансиране за малките и средни предприятия. Общият бюджет на процедурата е 85 млн. евро и се очаква сериозна конкуренция сред кандидатстващите проекти, защото това ще бъде последния прием в това направление за периода 2014-2020г. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които отговарят на следните критерии:

  • Преработка на суровини от чувствителните сектори / плодове, зеленчуци, мляко, месо, етерично-маслени и медицински култури, яйца, мед и др./
  • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност
  • Проекти на кандидати, реализирали износ през последните три години
  • Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти
  • Разкриване на нови работни места
  • Проекти за коопериране между земеделски производители и предприятия от хранително вкусовата промишленост или за преработка на собствена продукция
  • Проекти, които се реализират на територията на селските общини
  • Проекти от Северозападен регион / областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч/
  • Въвеждане на нови, енергоспестяващи технологии и иновации

Новост е, че проектите ще се подават само електронно чрез системата ИСУН. Екипът на Франч ЕООД  познава отлично системата от опита си с проектни предложения по други оперативни програми и приветства „електронизирането“ на Програмата за развитие на селските райони. Очаква се приемът  по подмярка 4.2 да стартира в началото на февруари и да продължи до началото на май.