Стартира прием по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г. за проекти в сферата на услугите, производството и занаятите

Дългоочакваната подмярка 6.4.1 от Програмата за развитие на селските райони, по която може да се финансира малък бизнес в 231 селски общини от България стартира с прием до 07.12.2018г. Както е ясно отдавна,   ще се приемат проектни предложения  по отделни бюджети за производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз т.е производство на продукти, различни от селскостопанските и от преработката на земеделски суровини, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, както и занаяти. Инвестиции, свързани с туризъм са недопустими по настоящите приеми.

Задължително условие е проектът да се осъществява в селски район и от микро предприятие. Регистрираните земеделски стопани също са допустими, като  е  нужно стопанството им да покрива над 8000 евро стандартен производствен обем. Допустимо е  те да не са  микро предприятия, но  следва  над 50% от приходите им за 2017г. да са от производство, преработка на земеделска продукция или от  субсидии, свързани с тези дейности.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е  50% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро.

Очаква се силна конкуренция за общия бюджет от 68 милиона евро като  приоритет ще се дава на

  • Проекти, които изцяло са за производствени дейности
  • Услуги в следните сектори:

Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“;

Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“

G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;

С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;

N 80 „Дейности по охрана и разследване“;

R 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

  • Кандидати с приходи  само от селски райони през последните три години.
  • Проекти, създаващи нови работни места
  • Проекти на действащи фирми от съответния сектор