Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПМС №160 за избор на изпълнител с публична покана

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения от 08.06.2017 г. по ПРСР 2014-2020

Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Наредба №20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделска продукция

Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

Наредба №10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Условия за кандидатстване по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 4.2 Ивестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бетствия и катастрофични събития

Условия за кандидатстване по подмярка 8.6 Инвестиции в лесовъдство и преработка на горски продукти

Списък на общините с висока лесист%

Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.

Ръководство за изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2017 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Условия за кандидатстване по процедура Продуктивни инвестиции в аквакултурите на ПМДР 2014 – 2020 г.

 

 

Актуализиран график за прием на проекти за календарната 2017г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

На 08.06.2017г. Министерството на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения по мерките на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Графикът предвижда по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти през юни да се проведе тематична работна група, през юли се планира обществено обсъждане на условията за кандидатстване, издаване на заповед за прием се очаква през юли, а евентуален прием на проекти – в периода от август до октомври включително.

По подмярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през юни е планирано провеждането на тематична работна група, а в края на юни и през месец юли ще протече обществено обсъждане. Заповед за прием се очаква в края на месец юли и през месец август, а приемът на проектни предложения се планира за периода края на месец август – септември 2017г.

При подмярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности провеждането на тематична работна група е предвидено за края на месец юли – началото на септември. През септември се планира и провеждането на комитет за наблюдение, а през октомври – обществено обсъждане. Заповед за прием на проектни предложения се очаква през ноември, а евентуален прием – през декември.

При подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти през юни месец ще се проведе тематична работна група, а през юли комитет за наблюдение. Графикът предвижда общественото обсъждане по тази мярка да се проведе през август, а заповед за прием може да се очаква през месец септември. Приемът на проекти предложения ще се проведе през октомври.

08.06.2017 г.

Източник: http://www.mzh.government.bg

Одобрени са още 31 проекта за ремонт на храмове

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 31 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Предстои подписването на договорите. Заявеното финансово подпомагане по тези проекти е в размер на близо 17.9 милиона лева. Към момента са одобрени общо 56 проекта за ремонт на храмове.

Подмярка 7.6 има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. По нея се предоставя финансова помощ за подпомагане на дейности свързани с възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение.

28 април 2017 г.

Източник: dfz.bg

Управляващият орган на ОПИК проведе информационна среща за представянето на програмата

Представянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във  Висшето училище по застраховане и финанси.

Пред представителите на бизнеса, академичните среди, бенефициенти по проекти и студенти Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представи възможностите за финансиране по ОПИК, Индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“.

Участие в събитието взеха още Калин Маринов, заместник – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Камен Славов, Ръководител звено „Финансови инструменти“,  Фонд на фондовете и доц. Евгени Евгениев, заместник ректор на ВУЗФ, който направи представяне на университета и новата специалност в него, насочена към иновациите и технологичната комерсиализация.

За повече информация посетете страницата на информационното събитие

http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/

27.04.2017

Източник: eufunds.bg

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ от 9 до 26 май 2017 г.

Ще се финансират само проекти, чиито краен срок за изпълнение ще приключи през финансовите 2017 и 2018 г. Индикативният бюджет по мярката е 16.4 млн. лева за 2017 г. и 28.1 млн. лева – за финансовата 2018 година.

Основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат подкрепа. Имоти, които са били обект на подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.

Друга промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. С цел защита на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат се и нови изисквания към кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

21 април 2017 г.

Източник: dfz.bg

Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

От 21 април започва прием на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” от  Програмата за морско дело и рибарство. Приемът е насочен към скрапиране на стари и неефективни риболовни кораби с дължина до 24 м. Предвиденият бюджет за тези дейности е 1.7 млн. лв.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват собственици на действащи риболовни кораби, които са извършвали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години. Максималният размер на премията, която всеки одобрен кандидат може да получи, се изчислява съобразно капацитета на плавателния съд и неговата възраст. Помощ няма да се отпуска за кораби на възраст под 10 години. Приоритет ще се дава на съдове, които са с дължина между 12 и 24 м. и такива, които са над 25 г. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 юни 2017 г. Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020). Пълният пакет документи е публикуван в ИСУН и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.

21.04.2017

Източник: eufunds.bg

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  35 000 000 евро (68 454 050 лева). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева 
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация. Предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 04.05.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg. Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

20.04.2017

Източник: eufunds.bg

Управителният орган на ОПИК публикува списък на предложените за финансиране на проектните предложения по процедурата № BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ”

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях и Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране

От разгледаните общо 844 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 52-ма кандидати, като за тях е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 446 155.33 лева.

С оглед изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, Управляващия орган на ОПИК ще предложи пред Комитета за наблюдение на ОПИК увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата.

10.04.2017

Източник: eufunds.bg

Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки по Програмата за морско дело и рибарство

От 23 март започва прием на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от  Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Предвиденият бюджет за тези дейности е 10.4 млн. лв.

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, с цел да се повиши качеството, контролът и проследяемостта на разтоварваните продукти, да се повиши енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд. Максималният размер на безвъзмездната помощ за модернизация на рибарско пристанище по ПМДР е 8 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездната помощ в този сектор е 800 хил. лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни 2017 г. Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020). Пълният пакет документи е публикуван в ИСУН и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg.

До края на годината се планира мярка 1.8 да бъде отворена отново. Тогава приемът ще е с бюджет 14.5 млн. лв. и ще е насочен към модернизиране на съществуващи рибарски пристанища в Несебър, Созопол и на р. Дунав, както и към изграждане на три лодкостоянки на Дунав.

23.03.2017

Източник: eufunds.bg

Приключи предварителната проверка по критериите за оценка на проекти от втория прием по подмярка 4.1

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г.

Всички приети 3 165 заявления за подпомагане /2 926 нови и 239 с искания за прехвърляне/ са оценени в съответствие с критериите за оценка като общият размер на заявената финансова помощ е над 1 497 406 525 лв. На последващо разглеждане подлежат 783 проекта със заявен размер на субсидията 603 636 242 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповедта за прием бюджет. На последваща обработка подлежат още 83 проекта, получили равен брой точки с проектите, попадащи в рамките на 130% от бюджета за разпределение.

Проектите са оценени съгласно изискванията на Наредба 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Проектите се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет. В рамките на 130% от бюджета попадат проектите, получили 53 точки включително. Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 27% (866 проекта) от всички подадени през втория прием по подмярка 4.1 заявления за подпомагане.

Всеки бенефициер, кандидат по подмярка 4.1, може да направи индивидуална справка по УРН за броя получени точки на сайта на ПРСР – http://www.prsr.bg/proekti/index.html

В случай на несъгласие с получения брой точки от предварителната проверка по критериите за оценка, кандидатите могат да подадат аргументирани писмени възражения в деловодството на ДФ „Земеделие” – София в срок до 24 март 2017 г. включително.

14 март 2017 г.

Източник: dfz.bg