Актуализиран график за прием на проекти за календарната 2017г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

На 08.06.2017г. Министерството на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения по мерките на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Графикът предвижда по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти през юни да се проведе тематична работна група, през юли се планира обществено обсъждане на условията за кандидатстване, издаване на заповед за прием се очаква през юли, а евентуален прием на проекти – в периода от август до октомври включително.

По подмярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през юни е планирано провеждането на тематична работна група, а в края на юни и през месец юли ще протече обществено обсъждане. Заповед за прием се очаква в края на месец юли и през месец август, а приемът на проектни предложения се планира за периода края на месец август – септември 2017г.

При подмярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности провеждането на тематична работна група е предвидено за края на месец юли – началото на септември. През септември се планира и провеждането на комитет за наблюдение, а през октомври – обществено обсъждане. Заповед за прием на проектни предложения се очаква през ноември, а евентуален прием – през декември.

При подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти през юни месец ще се проведе тематична работна група, а през юли комитет за наблюдение. Графикът предвижда общественото обсъждане по тази мярка да се проведе през август, а заповед за прием може да се очаква през месец септември. Приемът на проекти предложения ще се проведе през октомври.

08.06.2017 г.

Източник: http://www.mzh.government.bg