100% успеваемост на „ФРАНЧ“ ЕООД по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г.

Стартира реалното изпълнение на всички проекти на преработвателни предприятия, консултирани от „ФРАНЧ“ ЕООД, за които бе договорена безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Въпреки голямото забавяне от страна на ДФ „Земеделие“ в оценката на процедурата, екипът на „ФРАНЧ“ ЕООД е удовлетворен, защото в рамките на втория прием по подмярка 4.2 всички подготвени от нас проекти са  одобрени за финансиране без никакви редукции в размера на инвестиционните разходи.  В допълнение, с резултатите от този последен за подмярката прием за настоящия програмен период, можем да отбележим  100% успеваемост на клиентите ни в това направление. Последното е доказателство за изключително точния ни предварителен анализ за шансовете на  инвестиционните намерения, с които се ангажираме и за отличното ниво на подготвената проектна документация. Проектите на преработвателните предприятия са най-сложните и с най-голям допустим бюджет в рамките на ПРСР за частни бенефициенти и „ФРАНЧ“ ЕООД постига най-добри резултати именно по тази мярка.