Ден на отворени врати в ОД на ДФЗ в Пловдив

Денят на отворени врати, който се проведе 26 юли 2017 г., в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в гр. Пловдив, премина при засилен интерес. Само за първите два часа справки и отговори на възникнали казуси получиха над 30 земеделски стопани. Близо 15 експерти от областната дирекция на фонда даваха разяснения на фермерите. Основните им питания бяха свързани с предстоящия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” както и критериите, по които се оценява ранкирането по вече приетите проекти по подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Стопаните се интересуваха и дали ще се отпусне допълнителен бюджет за поемане на нови ангажименти по двете агроекологични мерки 10 и 11 за следващата Кампания през 2018 г. Други въпроси бяха насочени към причините, поради които някой от стопаните не са получили субсидиите по мерките и схемите на директните плащания за Кампания 2016.

Източник: www. dfz.bg

ДФ „Земеделие“ одобри първите 43 проекта от втория прием по подмярка 4.1

Днес, 24 юли 2017 г., Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., подадени съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над 30 млн. лева.

В рамките на 130 % от бюджета на обработка подлежат 803 от всички подадени 3 165 заявления за подпомагане.

Инвестициите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ са свързани с напоителни системи и със закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата.

Източник: www.dfz.bg

Според Румен Порожанов: Трябва да търсим баланс в съфинансирането

Трябва да търсим баланс в съфинансирането. Икономическите условия вече не позволяват да няма съфинансиране на 1-ви стълб, както е било политическото отстояване през изминалите два програмни периода. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща със земеделския бранш, където бяха представи резултатите от онлайн въпросника на Европейската комисия за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Той посочи, че дебатът тепърва започва, но е важно да се изгради единна позиция, която да бъде представена пред ЕК. Балансът при правилата за съфинансирането е важен, защото различните държави разполагат с различен бюджет, а целта е всички бенефициенти да бъдат подпомагани справедливо.
Подпомагането касае вас – представителите на бизнеса и е хубаво, че на база на разговорите ни през последните месеци, става ясно, че нямаме принципни различия. Ние ще използваме вашите становища и препоръки, допълни още министър Порожанов.

Източник: http://www.mzh.government.bg

Стартират информационни дни за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ от ОПИК 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура  „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Информационната кампания ще се проведе в периода от 13 до 21 юли  2017 г. в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. За повече информация относно кампанията можете да намерите тук: www.opik.bg

Стартира прием по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“, част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви началото на прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.  По тази процедура за подбор на проекти предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Допустими дейности за финансиране са групирани в два елемента:

  1. Елемент А предвижда извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация и създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова или производствена иновация.
  2. Елемент Б предвижда за финансиране дейности като придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация; придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив, необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предвиден по процедурата, е 68 454 050 лева, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 26.09.2017 г.

Източник: opik.bg