Проведено заседание на ТРГ по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони

След проведено за заседание на ТРГ  на 22.06.2017г. във връзка с условията за прием по подмярка 4.2 на ПРСР 2014 – 2020 бяха приети голяма част от исканията на различните браншови организации. Един от важните резултати от заседанието е, че и при този прием на проектни предложения няма да се прилага ПМС №160 за избор на изпълнител с публична покана и няма да се публикуват оферти.
Освен това проектните предложения с недостатъчен брой точки от първия прием по тази мярка ще могат да бъдат подадени отново чрез искане за прехвърляне на заявлението, аналогично на приема по подмярка 4.1 от края на миналата година.

На 22 юни ще се проведе заседание на ТРГ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“

На 22.06. 2017 г. предстои да се проведе заседание на ТРГ за подготовка на промените и условията за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  „Франч“ ЕООД  е изпратило своите коментари по предвидените промени в условията за прием.
Повече информация очаквайте след заседанието.

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПМС №160 за избор на изпълнител с публична покана

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения от 08.06.2017 г. по ПРСР 2014-2020

Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Наредба №20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделска продукция

Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

Наредба №10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Условия за кандидатстване по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 4.2 Ивестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бетствия и катастрофични събития

Условия за кандидатстване по подмярка 8.6 Инвестиции в лесовъдство и преработка на горски продукти

Списък на общините с висока лесист%

Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.

Ръководство за изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2017 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Условия за кандидатстване по процедура Продуктивни инвестиции в аквакултурите на ПМДР 2014 – 2020 г.

 

 

Актуализиран график за прием на проекти за календарната 2017г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

На 08.06.2017г. Министерството на земеделието, храните и горите публикува актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения по мерките на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Графикът предвижда по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти през юни да се проведе тематична работна група, през юли се планира обществено обсъждане на условията за кандидатстване, издаване на заповед за прием се очаква през юли, а евентуален прием на проекти – в периода от август до октомври включително.

По подмярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през юни е планирано провеждането на тематична работна група, а в края на юни и през месец юли ще протече обществено обсъждане. Заповед за прием се очаква в края на месец юли и през месец август, а приемът на проектни предложения се планира за периода края на месец август – септември 2017г.

При подмярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности провеждането на тематична работна група е предвидено за края на месец юли – началото на септември. През септември се планира и провеждането на комитет за наблюдение, а през октомври – обществено обсъждане. Заповед за прием на проектни предложения се очаква през ноември, а евентуален прием – през декември.

При подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти през юни месец ще се проведе тематична работна група, а през юли комитет за наблюдение. Графикът предвижда общественото обсъждане по тази мярка да се проведе през август, а заповед за прием може да се очаква през месец септември. Приемът на проекти предложения ще се проведе през октомври.

08.06.2017 г.

Източник: http://www.mzh.government.bg