Стартира прием по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г. за проекти в сферата на услугите, производството и занаятите

Дългоочакваната подмярка 6.4.1 от Програмата за развитие на селските райони, по която може да се финансира малък бизнес в 231 селски общини от България стартира с прием до 07.12.2018г. Както е ясно отдавна,   ще се приемат проектни предложения  по отделни бюджети за производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз т.е производство на продукти, различни от селскостопанските и от преработката на земеделски суровини, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, както и занаяти. Инвестиции, свързани с туризъм са недопустими по настоящите приеми.

Задължително условие е проектът да се осъществява в селски район и от микро предприятие. Регистрираните земеделски стопани също са допустими, като  е  нужно стопанството им да покрива над 8000 евро стандартен производствен обем. Допустимо е  те да не са  микро предприятия, но  следва  над 50% от приходите им за 2017г. да са от производство, преработка на земеделска продукция или от  субсидии, свързани с тези дейности.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е  50% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро.

Очаква се силна конкуренция за общия бюджет от 68 милиона евро като  приоритет ще се дава на

  • Проекти, които изцяло са за производствени дейности
  • Услуги в следните сектори:

Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“;

Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“

G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;

С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;

N 80 „Дейности по охрана и разследване“;

R 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

  • Кандидати с приходи  само от селски райони през последните три години.
  • Проекти, създаващи нови работни места
  • Проекти на действащи фирми от съответния сектор

 

 

Удължени са периодите за прием на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с прекъснатото функциониране на Търговския регистър и поради факта, че процедурата е свързана с необходимостта от регистрация на стартиращи фирми, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, официално обяви, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се планира да се измени на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

След промяната на двата крайни срока, ще бъде възстановена и възможността за задаване на допълнителни въпроси на електронната поща на процедурата.

На  последното  заседание на МС  се гласуваха нужните промени в ПМС 162, за да може удължаването на срока да бъде осъществено законосъобразно в предстоящите дни.