Всички проекти от „ФРАНЧ“ ЕООД за преработватели са одобрени за финансиране

За пореден път „ФРАНЧ“ ЕООД доказа професионализма си в консултирането на най-сложните проектни предложения от Програмата за развитие на селските райони, а именно тези за преработка и маркетинг на селскостопанска продукция. През миналата година се набираха проекти по две процедури за преработвателни предприятия. Всички консултирани и подготвени от „ФРАНЧ“ ЕООД проекти бяха включени в списъците, предложени за финансиране в пълен размер за заявените инвестиционни разходи. С наша експертна помощ ще се реализират нови преработвателни обекти в рамките на съществуващи предприятия от сектор мляко, плодове и зеленчуци, технически култури, етерично-маслени култури. Всички проектни предложения включват покупката на нови, автоматизирани производствени линии с интегрирани цифрови технологии, постигащи максимална производителност, ефективност, качество. Проектите допринасят и за опазване на околната среда и устойчивост чрез планираните пречиствателни съоръжения, както и с изгражданите нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Договореното финансиране варира от максималното при процедурата, ограничена до 300 000 евро до близо 3. 9 милиона лева при проектите от процедура BG06RDNP001-4.015.

Всички проекти, консултирани от ФРАНЧ ЕООД по процедури за преодоляване на последствията от COVID19, са одобрени

След подписването на договори в края на януари 2021г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“можем да отчетем, че всички проекти, консултирани от ФРАНЧ ЕООД по извънредни процедури по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност като подкрепата за микро и малки предприятия, процедурата за подпомагане на туроператори и туристически агенти и последната за средни предприятия до 150000лв. са с договорено финансиране. По първите процедури проектите са и финансирани, успешно  изпълнени и отчетени. Подкрепени са фирми от най-разнообразни сектори – производствени предприятия, търговски обекти, туристически агенции, строителни фирми, хотелиери, фирми от креативните индустрии, спортни центрове, консултантски организации, транспортни фирми и др. Чрез оказаната навременна и на високо ниво професионална помощ на своите клиенти, ФРАНЧ ЕООД даде своя малък принос в подкрепата на малкия и среден бизнес в безпрецедентната ситуация с пандемията COVID19 и последвалите негативни икономически последствия за широк кръг предприятия. През 2021г. продължаваме да следим ефективните възможности за подкрепа на бизнеса.

Финансиране за малкия бизнес за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Процедурата ще се обяви и стартира  на 11.05.2020г. и са възможни малки промени в условията

Същност: Предоставяне на безвъзмездна помощ /грант/ в размер на 100% за микро и малки предприятия за оперативен капитал с цел преодоляване на кризата.

Размер: минимум 3000 лв. – максимум 10% от оборота на фирмата за 2019г, но не повече от 10 000лв.

Кой може да кандидатства:

 1. Фирми, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност.
 2. Микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия /до 50 души персонал, оборот и сума на актива до 19 500 000лв. заедно със свързани предприятия и партньори като ФРАНЧ ЕООД  ще извърши анализ дали кандидатът отговаря на това условие/
 3. Със спад от поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
 4. Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение – извършва се проверка и анализ на база счетоводни отчети от консултанта.
 5. С подадена годишна данъчна декларация за 2019г. с минимален оборот 30 000 лв.

Недопустими кандидати:

 1. Фирми, които са възможни получатели на помощ по други оперативни програми не са допустими: земеделски производители, преработватели на земеделски суровини, отглеждане и преработка на риби и аквакултури, преработка и маркетиниг на горски продукти, микро предприятия, регистрирани и осъществяващи дейност в селски общини и др. / проверка от консултанта/
 2. Други принципни условия, при наличието на които е невъзможно получаване на средства от европейските фондове като: нарушения по Кодекса на Труда, неизпълнения на договор за обществена поръчка, концесия, със задължения за данъци и осигурителни вноски, както и със задължения към общината по седалището на кандидата, преустановили дейност, в несъстоятелност/ликвидация,  фирма, чийто представляващи са осъждани и т.н.

За какво могат да се разходват средствата: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали, консумативи
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи, наем)
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя – без разходи по мярката 60/40).

Разходите следва да са подкрепени със съответните документи, да е налична одитна следа за тях,  да са включени в техническия и финансов финален отчет, да са за реални материали и услуги, да съответстват на изискванията на административния договор и др.

 Ангажимент: Предприятието да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Самият проект може да бъде изпълнен в рамките на 3 месеца максимум. До два месеца след приключване на проекта задължително се подава финален отчет, съдържащ техническа и финансова част, чрез която се доказва коректното изпълнение на проекта. При некоректно извършени разходи или недопустими такива, следва възстановяване на получените средства.

Срок :  11.05 -10.06.2020г. 

При интерс за конкретен проект, пишете ни на dimova@franch.bg или office@franch.bg

100% успеваемост на „ФРАНЧ“ ЕООД по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г.

Стартира реалното изпълнение на всички проекти на преработвателни предприятия, консултирани от „ФРАНЧ“ ЕООД, за които бе договорена безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Въпреки голямото забавяне от страна на ДФ „Земеделие“ в оценката на процедурата, екипът на „ФРАНЧ“ ЕООД е удовлетворен, защото в рамките на втория прием по подмярка 4.2 всички подготвени от нас проекти са  одобрени за финансиране без никакви редукции в размера на инвестиционните разходи.  В допълнение, с резултатите от този последен за подмярката прием за настоящия програмен период, можем да отбележим  100% успеваемост на клиентите ни в това направление. Последното е доказателство за изключително точния ни предварителен анализ за шансовете на  инвестиционните намерения, с които се ангажираме и за отличното ниво на подготвената проектна документация. Проектите на преработвателните предприятия са най-сложните и с най-голям допустим бюджет в рамките на ПРСР за частни бенефициенти и „ФРАНЧ“ ЕООД постига най-добри резултати именно по тази мярка.

 

До 21.май се подават проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Основната цел на процедурата е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията  –  увеличаване на производителността, приходите от износ и ръст на приходите от продажби

Финансови условия Всеки кандидат може да избира режим на подпомагане между Регионална инвестиционна помощ или Режим на минимална помощ „deminimis“

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ  според категория на предприятието кандидат  и мястото на инвестицията. Максимален интензитет на безвъзмездната

финансова помощ по проекта  при режим Регионална помощ.

Максимален интензитет при режим deminimis
Микро предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 70 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 500 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Микро предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 45 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 500 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Малки предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 70 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 750 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Малки предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 45 % от общите допустими разходи по

проекта, но не повече от 750 000 лв.

70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Средни предприятия за дейности извън Югозападен район на планиране 60 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  1 000 000 лв. 70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години
Средни предприятия за дейности в Югозападен район на планиране 35 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от  1 000 000 лв. 70% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро за период от три бюджетни години

Минимален размер на финансовата помощ 100 000 лв. за всички категории

Кой може да кандидатства:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 2. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
 3. Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017г.)
 4. Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби общо през последните три финансови години (2015, 2016 и 2017 г.)  както следва
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 

 1. Да развиват своята основна икономическа дейност /проверява се чрез кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017г./ и в една  следните групи дейности:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“ С27 „Производство на електрически съоръжения“ С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги: J58 „Издателска дейност“ J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ J60 „Радио- и телевизионна дейност“ J61 „Далекосъобщения“ J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ J63 „Информационни услуги“ М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: С10 „Производство на хранителни продукти“ С11 „Производство на напитки“ С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ С14 „Производство на облекло“ С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“ С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ С24 „Производство на основни метали“ С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ С31 „Производство на мебели“ С32 „Производство, некласифицирано другаде“ С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 1. Проектът да се осъществява за  същата дейност като кода на основната икономическа дейност на фирмата –кандидат.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) – до 200 000 лв.

Приоритет ще бъде даден на:

 • фирми с много добри финансови показатели на база счетоводни данни от 2017, 2016, 2015 г.
 • с малък и среден дял на износа през последните три години
 • със съществени инвестиции в ДА през последните три години
 • проекти с отлични прогнози за ръст на приходи, износ, производителност
 • регионална приоретизация – области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.

Срок за изпълнение: максимум 12 месеца

Краен срок за прием на проектни предложения: 21.05.2019 г

Необходими документи и информация  за първоначален анализ  на проектната  идея:

 1. КИД на основна икономическа дейност – отчетен пред НСИ за 2017г.
 2. Баланс за 2017, 2016, 2015 г.  във формат годишен отчет за НСИ
 3. ОПР за 2017, 2016, 2015 г. във формат годишен отчет за НСИ
 4. СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015, 2016 и 2017 г.
 5. СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 и 2017 ГОДИНА
 6. ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2015, 2016 и 2017г.
 7. Информация относно приключили и/или в процес на изпълнение договори за безвъзмездна помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК. – еврофинансиране по Програма Конкурентоспособност  през настоящ и предходен програмен период.
 8. Място на изпълнение на проекта.

„ФРАНЧ“ ЕООД ще изготви безвъзмездно първночален анализ за допустимост и успеваемост на вашата проектна идея. 

Стартира прием по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г. за проекти в сферата на услугите, производството и занаятите

Дългоочакваната подмярка 6.4.1 от Програмата за развитие на селските райони, по която може да се финансира малък бизнес в 231 селски общини от България стартира с прием до 07.12.2018г. Както е ясно отдавна,   ще се приемат проектни предложения  по отделни бюджети за производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз т.е производство на продукти, различни от селскостопанските и от преработката на земеделски суровини, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, както и занаяти. Инвестиции, свързани с туризъм са недопустими по настоящите приеми.

Задължително условие е проектът да се осъществява в селски район и от микро предприятие. Регистрираните земеделски стопани също са допустими, като  е  нужно стопанството им да покрива над 8000 евро стандартен производствен обем. Допустимо е  те да не са  микро предприятия, но  следва  над 50% от приходите им за 2017г. да са от производство, преработка на земеделска продукция или от  субсидии, свързани с тези дейности.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е  50% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро.

Очаква се силна конкуренция за общия бюджет от 68 милиона евро като  приоритет ще се дава на

 • Проекти, които изцяло са за производствени дейности
 • Услуги в следните сектори:

Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“;

Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“

G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;

С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;

N 80 „Дейности по охрана и разследване“;

R 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

 • Кандидати с приходи  само от селски райони през последните три години.
 • Проекти, създаващи нови работни места
 • Проекти на действащи фирми от съответния сектор

 

 

Удължени са периодите за прием на проекти по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с прекъснатото функциониране на Търговския регистър и поради факта, че процедурата е свързана с необходимостта от регистрация на стартиращи фирми, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, официално обяви, че планира да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения се планира да се измени на 16:30 часа на 08.10.2018 г., а вторият краен срок за подаване на проектни предложения на 16:30 часа на 10.12.2018 г.

След промяната на двата крайни срока, ще бъде възстановена и възможността за задаване на допълнителни въпроси на електронната поща на процедурата.

На  последното  заседание на МС  се гласуваха нужните промени в ПМС 162, за да може удължаването на срока да бъде осъществено законосъобразно в предстоящите дни.

Публикувани са условията за прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г. Предстои дълго отлаганият прием.

От 26.01 до 03.02.2018г. тече обществено обсъждане на условията за кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В условията за допустимост и в критериите за оценка няма съществени промени, от тези, които се обсъждаха през изминалата 2017г. Максималният размер на инвестициите е 2 000 000 евро, при 50% финансиране за малките и средни предприятия. Общият бюджет на процедурата е 85 млн. евро и се очаква сериозна конкуренция сред кандидатстващите проекти, защото това ще бъде последния прием в това направление за периода 2014-2020г. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които отговарят на следните критерии:

 • Преработка на суровини от чувствителните сектори / плодове, зеленчуци, мляко, месо, етерично-маслени и медицински култури, яйца, мед и др./
 • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност
 • Проекти на кандидати, реализирали износ през последните три години
 • Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти
 • Разкриване на нови работни места
 • Проекти за коопериране между земеделски производители и предприятия от хранително вкусовата промишленост или за преработка на собствена продукция
 • Проекти, които се реализират на територията на селските общини
 • Проекти от Северозападен регион / областите Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч/
 • Въвеждане на нови, енергоспестяващи технологии и иновации

Новост е, че проектите ще се подават само електронно чрез системата ИСУН. Екипът на Франч ЕООД  познава отлично системата от опита си с проектни предложения по други оперативни програми и приветства „електронизирането“ на Програмата за развитие на селските райони. Очаква се приемът  по подмярка 4.2 да стартира в началото на февруари и да продължи до началото на май.

 

Осмо заседание на Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020г.

На 25.10.2017г. се проведе Осмото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020. На заседанието бяха обсъдени критериите за оценка и евентуален прием по подмерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 Г.

По отношение на подмярка 6.4 Комитетът за наблюдение взе решение да бъде изпратена нотификация до Европейската комисия във връзка с намаляване на максималния интензитет на субсидията от 75% на 50%. Обсъди се и промяна в дейностите, на който ще се дава приоритет, като се планира ограничаване на субсидията за туристически дейности до 50 000 лв. и изваждането им от приоритетните дейности. Тези промени ще предстои да бъдат поставени за обсъждане в рамките на тематична работна група. Приемът по тази подмярка остава за 2018г.

Във връзка с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Комитетът за наблюдение прие да се въведе промяна при критерия за приоритет на проектните предложения във връзка с нивото на безработица на територията на съответната община, ще бъде прецизирано тълкуването на критерия „Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища“. Промяна се предвижда и при критерия за демографски обхват.

 

Проект на годишна работна програма за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018г.

Управителният орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ публикува за обществено обсъждане проект на годишна работна програма за 2018г. Проектът предвижда приемът по процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предпирятията“ да протече в периода декември 2018г. – февруари 2019г.  с общ бюджет по процедурата в размер на 55 млн. евро. Примерни допустими дейности по тази процедура са придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията, а интензитетът на финансовата помощ варира от 25% до 90% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност.

Приемът по процедура „Развитие на инвестиционни клъстери“ е планиран за пероида септември – ноември 2018г., а общия бюджет по процедурата възлиза на 15,3 млн. евро. Ще се финансират дейности по подобряване на сътрудничеството в подкрепа на бизнеса и трансфера на технология, макетинг на клъстера с цел привличане участието на нови предприятия, както и дейности по организиране на програми за обучение в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество. Максималният процент на съфинансиране е 65%.

Планиран е и прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предпирятия, а допустими дейности са придобиване на ДМА/ДНА, разработване и внедряване на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи за управление на бизнеса. Общият бюджет по процедурата е 77 млн. евро, а интензитетът на финасовата помощ възлиза на 25-70% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност. Приемът по тази процедура се очаква в периода април – юни 2018г.

Източник: opic.bg