Проект за нова работна програма на ПРСР 2014- 2020

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) публикува за обществено обсъждане проект на нова индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР 2014-2020г. Видно от проекта на програмата е, че приемът по подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности се измества за периода април – юни 2018г. Предвжда се промяна и в приоритетите, които ще се дават на проектните предложения. Към момента информацията относно програмата не е окончателна и подлежи на допълнителни изменения.

Източник: eufunds.bg