Проект на годишна работна програма за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018г.

Управителният орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ публикува за обществено обсъждане проект на годишна работна програма за 2018г. Проектът предвижда приемът по процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предпирятията“ да протече в периода декември 2018г. – февруари 2019г.  с общ бюджет по процедурата в размер на 55 млн. евро. Примерни допустими дейности по тази процедура са придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията, а интензитетът на финансовата помощ варира от 25% до 90% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност.

Приемът по процедура „Развитие на инвестиционни клъстери“ е планиран за пероида септември – ноември 2018г., а общия бюджет по процедурата възлиза на 15,3 млн. евро. Ще се финансират дейности по подобряване на сътрудничеството в подкрепа на бизнеса и трансфера на технология, макетинг на клъстера с цел привличане участието на нови предприятия, както и дейности по организиране на програми за обучение в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество. Максималният процент на съфинансиране е 65%.

Планиран е и прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предпирятия, а допустими дейности са придобиване на ДМА/ДНА, разработване и внедряване на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи за управление на бизнеса. Общият бюджет по процедурата е 77 млн. евро, а интензитетът на финасовата помощ възлиза на 25-70% в зависимост от категорията на предприятието и вида на финансираната дейност. Приемът по тази процедура се очаква в периода април – юни 2018г.

Източник: opic.bg