Финансиране за малкия бизнес за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Процедурата ще се обяви и стартира  на 11.05.2020г. и са възможни малки промени в условията

Същност: Предоставяне на безвъзмездна помощ /грант/ в размер на 100% за микро и малки предприятия за оперативен капитал с цел преодоляване на кризата.

Размер: минимум 3000 лв. – максимум 10% от оборота на фирмата за 2019г, но не повече от 10 000лв.

Кой може да кандидатства:

  1. Фирми, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност.
  2. Микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия /до 50 души персонал, оборот и сума на актива до 19 500 000лв. заедно със свързани предприятия и партньори като ФРАНЧ ЕООД  ще извърши анализ дали кандидатът отговаря на това условие/
  3. Със спад от поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
  4. Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение – извършва се проверка и анализ на база счетоводни отчети от консултанта.
  5. С подадена годишна данъчна декларация за 2019г. с минимален оборот 30 000 лв.

Недопустими кандидати:

  1. Фирми, които са възможни получатели на помощ по други оперативни програми не са допустими: земеделски производители, преработватели на земеделски суровини, отглеждане и преработка на риби и аквакултури, преработка и маркетиниг на горски продукти, микро предприятия, регистрирани и осъществяващи дейност в селски общини и др. / проверка от консултанта/
  2. Други принципни условия, при наличието на които е невъзможно получаване на средства от европейските фондове като: нарушения по Кодекса на Труда, неизпълнения на договор за обществена поръчка, концесия, със задължения за данъци и осигурителни вноски, както и със задължения към общината по седалището на кандидата, преустановили дейност, в несъстоятелност/ликвидация,  фирма, чийто представляващи са осъждани и т.н.

За какво могат да се разходват средствата: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от COVID-19, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали, консумативи
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи, наем)
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя – без разходи по мярката 60/40).

Разходите следва да са подкрепени със съответните документи, да е налична одитна следа за тях,  да са включени в техническия и финансов финален отчет, да са за реални материали и услуги, да съответстват на изискванията на административния договор и др.

 Ангажимент: Предприятието да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. Самият проект може да бъде изпълнен в рамките на 3 месеца максимум. До два месеца след приключване на проекта задължително се подава финален отчет, съдържащ техническа и финансова част, чрез която се доказва коректното изпълнение на проекта. При некоректно извършени разходи или недопустими такива, следва възстановяване на получените средства.

Срок :  11.05 -10.06.2020г. 

При интерс за конкретен проект, пишете ни на dimova@franch.bg или office@franch.bg