Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

ПМС №160 за избор на изпълнител с публична покана

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения от 08.06.2017 г. по ПРСР 2014-2020

Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Наредба №20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделска продукция

Наредба №14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

Наредба №10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Условия за кандидатстване по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 4.2 Ивестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Условия за кандидатстване по подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бетствия и катастрофични събития

Условия за кандидатстване по подмярка 8.6 Инвестиции в лесовъдство и преработка на горски продукти

Списък на общините с висока лесист%

Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.

Ръководство за изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014 – 2020 г.

Индикативен график за прием на проектни предложения по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2017 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Условия за кандидатстване по процедура Продуктивни инвестиции в аквакултурите на ПМДР 2014 – 2020 г.